3Vents - Affärsvillkor

Följande affärsvillkor överlämnas till kunden av 3Vents Media S.L. och utgör innehållet i alla avtalsöverenskommelser och affärsrelationer:

1. Allmänt

1.1 Följande "Allmänna affärsvillkor" gäller för alla evenemang, aktiviteter och andra arbeten. 3Vents Media S.L. bestrider härmed uttryckligen avtalspartnerns avvikande föreskrifter. Alla underavtal måste vara skriftliga från 3Vents Media S.L. 3Vents Media S.L. är berättigat att när som helst ändra eller komplettera de allmänna affärsvillkoren inklusive alla eventuella bilagor med en rimlig uppsägningsfrist.

1.2 3Vents Media S.L. tillhandahåller den av företaget erbjudna tjänsten baserat på de allmänna affärsvillkoren. När du använder tjänsten från 3Vents Media S.L. el. ger 3Vents Media S.L. ett uppdrag så accepterar du att dessa allmänna affärsvillkor gäller.

2. Upphovsrätt och nyttjanderättigheter

2.1 Alla idéer, presentationer, koncept, planeringar, arbeten och layouter som skapas av 3Vents Media S.L. omfattas av den immateriella äganderätten och tillhör 3Vents Media S.L.

2.1.1 De arbeten som 3Vents Media S.L. skapat är enbart avsedda för avtalspartnern. Bearbetningen, exploateringen, kopieringen och den kommersiella spridningen är bara tillåten om 3Vents Media S.L. har godkänt detta som upphovsman. Konceptarbetets utförande är uteslutande förbehållet 3Vents Media S.L.

2.1.2 Om 3Vents Media S.L. inte får uppdraget så är uppdragsgivaren för dessa arbeten förpliktad att inte använda de idéer, förslag, koncept, layouter, bilder och texter som lagts fram inom ramen för samarbetet.

2.2 En mera långtgående användning, överlämnande till tredje part, en delvis eller komplett realisering av idéerna, förslagen, koncepten, layouterna, bilderna och texterna som lagts fram inom ramen för samarbetet kräver godkännande från 3Vents Media S.L. och ska föregås av en överenskommelse beträffande en rimlig ersättning.

2.3 3Vents Media S.L. är berättigat att dokumentera produktionen på alla sorters bild- och ljudenheter och att sprida eller publicera alla foto-, video- och filminspelningar som härstammar från avtalsförhållandet, liksom andra tekniska reproduktioner, i eget reklamsyfte eller för redaktionella ändamål utan begränsning av det rumsliga, sakliga och tidsmässiga giltighetsområdet.

2.4 Avtalsparterna tillåter varandra att publicera pressmeddelanden. 3Vents Media S.L. ska anges som upphovsman och utförande agentur med namn i publikationer när detta begärs.

3. Betalningsvillkor

3.1 3Vents Media S.L. sammanställer en korrekt faktura. Alla priser för agenturtjänster är principiellt rena nettopriser. Rabatter lämnas inte. Totalsumman ska - om inget annat avtalas - betalas utan avdrag:

• 50 % av ordersumman vid ordertecknande
• 50 % av ordersumman 14 dagar före eventet
• Ev. extrakostnader som uppstår inom 14 dagar efter att projektet avslutats

3.2 Om uppdragsgivaren inbjuder 3Vents Media S.L. för att sammanställa ett erbjudande (presentation) och 3Vents Media S.L. sedan inte får uppdraget eller om evenemanget inte genomförs (oavsett anledning) så är agenturen berättigad att debitera en rimlig ersättning för sitt arbete. Detta ska helst regleras i överenskommelsen.

3.3 Alla utgifter och utlägg som 3Vents Media S.L. betalar och som inte ska övertas av 3Vents Media S.L. enligt kravspecifikationen debiteras enligt utfört arbete.

3.3.1 Alla tjänster som inte finns med i kravspecifikationen ska betalas extra av kunden även när 3Vents Media S.L. inte använder sig av tredje parts tjänster utan låter egna medarbetare utföra det aktuella arbetet. 3Vents Media S.L. är berättigat att låta egna medarbetare utföra arbeten som 3Vents Media S.L. kan lämna till tredje part i kundens namn och för kundens räkning och sedan cleara detta separat med kunden.

3.4 3Vents Media S.L. är berättigat att beräkna påminnelseavgift och förseningsränta vid försenad betalning.

4. Genomförande och organisation

4.1 Basen för varje evenemang är ett koncept som avtalspartnern godkänt, en utförlig kravspecifikation som stämts av med kunden, en kostnadsplanering och en rättsligt bindande order i form av ett avtal. Ett evenemang genomförs och utformas baserat på den här basen. Väsentliga förändringar stäms av skriftligt med kunden.

4.2 3Vents Media S.L. har fria händer inom ramen för det överenskomna innehållet när det gäller utformningen av evenemanget, programmet och uppträdandena. 3Vents Media S.L. behöver inte följa konstnärliga direktiv från en tredje part.

4.3 Alla nödvändiga överenskommelser som måste ingås för att genomföra detta avtal sker i kundens namn och på uppdrag av denne. 3Vents Media S.L. får härmed fullmakt av kunden att i dennes namn ingå alla överenskommelser som är nödvändiga för att genomföra och uppfylla avtalet, eller som åtminstone är ändamålsenliga. 3Vents Media S.L. har rätt att ge leverantörer som anlitats av kunden för arbeten i samband med evenemanget direktiv i kundens intresse och namn.

4.4 Om evenemanget inte kan genomföras helt eller delvis av skäl som beror på kunden så förbehåller sig 3Vents Media S.L. rätten till anspråk på 20 % av ordersumman. 3Vents Media S.L. kommer dock att tillgodoräkna sig det som sparas in genom det inställda evenemanget och som förvärvas genom annan användning av arbetskraften eller som uppsåtligen inte förvärvas. Vid open-air-evenemang bär kunden väderrisken.

4.4.1 Om evenemanget inte kan genomföras av skäl som inte kan lastas någon av avtalsparterna, t.ex. force majeure, oförutsedda händelser (brand, strejk, avspärrningar, terror etc.) så förbehåller sig 3Vents Media S.L. rätten till den del av arvodet som redan förfallit till betalning enligt betalningsplanen. För de tjänster som 3Vents Media S.L. tillhandahållit efter den senaste, förfallna avbetalningen enligt betalningsplanen har 3Vents Media S.L. rätt till ett arvode som motsvarar det aktuella arbetet.

4.5 Om avtalspartnern skulle bryta avtalet efter ordertecknandet (oavsett vad skälet är) eller ändrar i redan lagda ordrar (så att de blir mindre) så förpliktar denne sig att ersätta 3Vents Media S.L. för utfört arbete fram till den aktuella tidpunkten med den överenskomna timersättningen plus kontanta utlägg resp. betala 20 % av motsvarande ordersumma.

4.6 Uppdragsgivaren är berättigad att när som helst säga upp avtalet med 3Vents Media S.L. Förtida annullering av avtalet förpliktar uppdragsgivaren dock till betalning av den överenskomna ersättningen minus insparade utgifter p.g.a. den förtida avslutningen av avtalet.

4.6.1 3Vents Media S.L. har framför allt rätt till uppsägning när uppdragsgivaren inte genomför överenskomna delbetalningar när dessa förfaller till betalning.

5. Ansvar

5.1 3Vents Media S.L. ansvarar bara för personskador eller materiella skador som orsakas av 3Vents Media S.L.:s medarbetare eller representant när dessa beror på vårdslöst eller uppsåtligt handlande, om inte bindande lagstadgade direktiv motsäger detta.

5.1.1 3Vents Media S.L. övertar ingen form av ansvar för någon sorts skador som orsakas av deltagare.

5.2 Om avtalet inte uppfylls på grund av felaktigt uppträdande eller vid avtalsbrott av samma anledning ansvarar 3Vents Media S.L. endast maximalt upp till det avtalade arvodet. Ytterligare skadeståndsanspråk kan därmed inte ställas på 3Vents Media S.L. Vid avtalsbrott orsakade av kundens felaktiga uppträdande är 3Vents Media S.L. inte förpliktat att genomföra evenemanget. 3Vents Media S.L. ansvarar inte för tillställningens ekonomiska framgång.

5.3 3Vents Media S.L. ansvarar framför allt inte för tredje parts kapacitet och motivation samt brister i tredje parts eller deras representants prestationer, inte heller för att arbetet utförs vid rätt tidpunkt av de här personerna eller andra prestationsstörningar som kan inträffa inom ramen för avtalet med dessa personer. Ansvarfriskrivningarna ovan gäller bara om inte bindande, lagstadgade direktiv motsäger detta och om prestationsstörningarna inte beror på uppsåt och vårdslöshet från 3Vents Media S.L.:s sida.

5.4 3Vents Media S.L. har juridisk rätt samt är fackmässigt och konstnärligt berättigat att kontrollera de åtgärder som utvecklats av 3Vents Media S.L. med en utbildad yrkesmans noggrannhet och på eget ansvar. Ett ansvar är principiellt uteslutet när 3Vents Media S.L. genomför åtgärderna på avtalspartnerns direktiv trots framförda betänkligheter. I det här fallet ska kunden befria 3Vents Media S.L. från tredje parts rättigheter som kan göras gällande mot 3Vents Media S.L. på grund av detta.

5.4.1 Om 3Vents Media S.L. ingår överenskommelse med tredje part i kundens namn för att uppfylla detta avtal så begränsas den avtalsmässiga åtgärden till val av den aktuella avtalspartnern och ingåendet av det aktuella avtalet. De gränser som lagts fast i detta avtal ska följas. 3Vents Media S.L. är framför allt inte förpliktat att själv övervaka genomförandet av sådana avtal. Sådan tredje part som 3Vents Media S.L. engagerat är inte ställföreträdande för 3Vents Media S.L. i 3Vents Media S.L.:s förhållande till kunden

5.5 Mindre ändringar i arbetena genom 3Vents Media S.L. eller andra leverantörer berättigar inte kunden till avdrag på arvode eller till hävning av avtalet.

5.6 Om en transport utförs inom ramen för en resa/ett evenemang eller kompletterande till detta så rör det sig om en extern tjänst där 3Vents Media S.L. bara uppträder som förmedlare. 3Vents Media S.L. ansvarar inte för prestationsstörningar, personskador eller materiella skador i det här fallet. Ett eventuellt ansvar regleras i det här fallet genom det här företagets transportbestämmelser som 3Vents Media S.L. härmed uttryckligen hänvisar den resande/deltagaren till och som kan göras tillgängliga om detta önskas.

5.7 Den resande/deltagaren ansvarar själv för deltagandet i sport- och andra fritidsaktiviteter som 3Vents Media S.L. förmedlar. Sportanläggningar, utrustning och fordon ska kontrolleras innan de används. 3Vents Media S.L.ansvarar bara för olyckor som inträffar vid sportevenemang och andra fritidsaktiviteter vid uppsåt och grov vårdslöshet från 3Vents Media S.L.:s sida. 3Vents Media S.L. rekommenderar att en olycksfallsförsäkring tas.

6. Kvittnings- och innehållningsrätt

6.1 Om kunden är registrerad affärsman, en juridisk person inom offentlig rätt eller speciell tillgång enligt offentlig rätt så är det bara tillåtet att hålla inne kundbetalningar om det finns motanspråk från kunden som accepterats av 3Vents Media S.L. Samma sak gäller vid kvittning med sådan.

6.2 En kvittning eller en innehållningsrätt är bara möjlig för kunden när hans krav på 3Vents Media S.L. inte har bestridits eller har vunnit laga kraft. All innehållning av betalningar är utesluten när innehållningsanspråket baserar på ett annat avtalsförhållande.

7. Övrigt

7.1 Båda avtalsparterna garanterar ömsesidigt förtroende inom ramen för samarbetet.

7.2 Båda avtalsparterna förpliktar sig att inte informera en tredje part om det överenskomna arvodet.

7.3 Vänligen informera 3Vents Media S.L. om alla brott mot dessa allmänna affärsvillkor. 3Vents Media S.L. garanterar härmed dock inte att några åtgärder vidtas.

7.4 Om 3Vents Media S.L. inte utnyttjar eller genomdriver en rätt eller en bestämmelse i dessa allmänna affärsvillkor så innebär detta inte att man avsäger sig den här rätten resp. den aktuella bestämmelsen.

7.5 Om dessa allmänna affärsvillkor översätts till ett främmande språk gäller alltid den tyska versionen vid språkliga tveksamheter.

7.6 I dessa allmänna affärsvillkor är bara allmänna ramvillkor formulerade. Ytterligare punkter tas upp separat när avtal ingås.

8. Försäkring

8.1 För den resandes/deltagarens egen säkerhet rekommenderar vi att man tar en avbeställningsförsäkring i tid samt en tillräcklig olycksfalls-, ansvars- och sjukförsäkring (reseskydd för utlandet).

9. Slutklausul

9.1 Om en enskild bestämmelse i avtalet skulle vara overksam eller bli detta så berörs inte avtalets giltighet. Avtalsparterna ska ersätta den overksamma bestämmelsen med en verksam bestämmelse som motsvarar det kommersiella syftet med avtalet.

9.2 Muntliga underavtal gäller inte. Ändringar och kompletteringar i avtalet måste vara skriftliga.

9.3 Detta avtal samt alla juridiska mellanhavanden mellan avtalsparterna lyder under spansk lag.

9.4 Enda laga domstol för alla tvister som har direkt eller indirekt samband med det här avtalet är – så långt detta är tillåtet – orten för fullgörande och laga domstol för agenturen 3Vents Media S.L. s säte, oberoende av vem av avtalsparterna som för talan.

3Vents Media S.L. 
C./ Batista, 34
07015 Palma de Mallorca
Islas Baleares - España

Fon: + 34 971 703 252
Mob: + 34 671 352 321

Geschäftsführung: Claudia Babczynski

 3Vents » Villkor