3Vents AV

De volgende handelsbepalingen worden door 3Vents Media SL opgelegd aan de klant en vormen de inhoud van alle contractuele afspraken en zakelijke relaties:

1. Algemeen

1.1  De volgende "Algemene Voorwaarden" (AV) zijn van toepassing op alle evenementen, activiteiten en andere diensten. Afwijkende bepalingen van de andere contractpartner zijn expliciet in tegenspraak volgens 3Vents Media S.L. Alle overeenkomsten vereisen de schriftelijke vorm van 3Vents Media S.L. 3Vents Media S.L. is te allen tijde berechtigd de bepalingen en voorwaarden, met inbegrip de Algemene Voorwaarden, binnen een redelijke termijn te wijzigen of aan te vullen.

1.2 3Vents Media S.L. maakt voor u de door 3Vents Media S.L. aangeboden diensten op basis van de Algemene Voorwaarden beschikbaar. Als de service van 3Vents Media S.L. gebruikt of bij 3Vents Media S.L. een bestelling plaatst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

2. Auteursrecht en gebruiksrechten

2.1 Alle door 3Vents Media S.L. gegenereerde ideeën, presentaties, concepten, plannen, werken en lay-outs zijn het intellectuele eigendom van 3Vents Media S.L.

2.1.1 De door 3Vents Media S.L. uitgevoerde werken zijn uitsluitend bestemd voor de contractpartner. Het hanteren, gebruik, duplicatie en de commerciële distributie is alleen toegestaan ​​met uitdrukkelijke toestemming van 3Vents Media S.L. als gebruiksberechtigde. De uitvoering van hun concept is enkel voorbehouden voor 3Vents Media S.L.

2.1.2 Wordt de opdracht niet aan 3Vents Media S.L. toebedeeld, is de opdrachtgever van deze werken verplicht om zich te onthouden van het gebruik van de in het kader van de samenwerking naar voren gebrachte ideeën, suggesties, concepten, lay-outs, afbeeldingen en tekst.

2.2  Het verder gebruiken, verstrekken aan derden, een gedeeltelijke of volledige realisatie van de in het kader van de samenwerking van naar voren gebrachte ideeën, suggesties, concepten, lay-outs en tekst moet worden goedgekeurd door 3Vents Media S.L. met in begrip geval van een voorafgaande overeenstemming met betrekking tot de aangemeten vergoeding.

2.3 3Vents Media S.L. heeft het recht om de productie van beeld-en geluidsmateriaal van gelijk welke soort te documenteren en al de foto-, video-en filmopnamen die ontstaan zijn uit de contractuele relatie en andere technische reproducties, voor hun eigen reclame of redactionele doeleinden te verspreiden of te publiceren, zonder beperking van het ruimtelijke , zakelijke en tijdelijke werkingsaspect.

2.4 De contractpartijen staan ​​elkaar toe om persberichten te publiceren. 3Vents Media S.L. zal in publicaties, indien gewenst of op verzoek, vernoemd worden als berechtigde auteur en uitvoerend bureau.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 3Vents Media S.L. schrijft een regelementaire rekening uit. Alle prijzen voor prestaties van het evenementenbureaus zijn nettoprijzen. Kortingen worden niet verleend. Het totaalbedrag is – indien niet anders overeengekomen – te betalen zonder mindering:
• 50 % van het opdrachttotaal bij toewijzing van de opdracht
• 50 % van het opdrachttotaal 14 dagen voorafgaand aan het evenement
• Evtl. ontstane extra kosten binnen 14 dagen na afronding van het project

3.2 Wenst de opdrachtgever het opmaken van een aanbod (presentatie) van 3Vents Media S.L. en wordt de opdracht niet toegewezen aan 3Vents Media S.L, of vindt het evenement (om wat voor reden dan ook) niet plaats, heeft het bureau het recht om voor haar prestaties een aangemeten, indien mogelijk in de overeenkomst te regelen, honorarium aan te rekenen.

3.3 Alle kosten en uitgaven van 3Vents Media, SL, die niet in overeenstemming zijn met de prestatiebeschrijving door 3Vents Media SL gedragen moeten worden, zullen worden gefactureerd tegen kostprijs.

3.3.1 Alle diensten die niet zijn opgenomen in de opdracht specificatie worden ook door de klant vergoedt, als 3Vents Media S.L. geen beroep doet op diensten van derden, maar het uitvoeren van een bepaalde dienst toewijst aan haar eigen medewerkers. 3Vents Media S.L. is bevoegd om werken, die media 3Vents S.L. namens en voor rekening van klanten aan derden doorgeeft, door eigen medewerkers te laten uitvoeren en dan afzonderlijk met de klant af te rekenen.

3.4 3Vents Media S.L. heeft het recht om bij uitgestelde betalingen aanmaningskosten en regelementaire intresten aan te rekenen.

4. Uitvoering en organisatie

4.1 De basis van elk evenement wordt gevormd door een concept dat door de contractpartner werd aanvaard, gedetailleerd en gecoördineerd uitgevoerd wordt volgens de overeengekomen specificaties van de klant, in combinatie met een kostenplan en een juridische commissie in de vorm van een contract. Het ontwerp en de implementatie van een evenement is gebaseerd op deze principes. Belangrijke wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen met de klant.

4.2 3Vents Media S.L. is vrij bij het ontwerp van het evenement, het programma en optredens volgens het overeengekomen opbouwschema. De artistieke instructies van een derde partij zijn niet onderworpen aan 3Vents Media S.L.

4.3 De afronding van alle benodigde contracten voor de uitvoering van dit contract volgt in naam van en is voor rekening van de klant. 3Vents Media S.L. wordt gemachtigd door de klant, alle contracten noodzakelijk voor de uitvoering en naleving van de overeenkomst of in ieder geval aan te raden zijn, voor rekening van de klant af te sluiten. 3Vents Media S.L. mag met betrekking tot leveranciers, die in opdracht van de klant diensten verlenen voor het evenement, in het belang en in naam van de klant, instructies geven.

4.4 Indien de uitvoering van het evenement geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd en de klant hiervoor verantwoordelijk is, behoudt 3Vents Media S.L. het recht op 20% van de contractwaarde. 3Vents Media S.L. zal echter dat aanrekenen, wat wordt gespaard als gevolg van de vrijstelling van de prestatie en wat wordt verkregen door het anders inzetten van haar personeel. Bij evenementen in openlucht, draagt de klant ​​het risico van slecht weer.

4.4.1 Wordt de uitvoering van het evenement belemmerd om redenen waarvoor geen van beide partijen verantwoordelijk is, bijvoorbeeld overmacht, onverwachte gebeurtenissen (brand, stakingen, uitsluitingen, terrorisme, etc.) behoudt 3Vents Media S.L het recht op de vergoedingen van de reeds ontstane kosten ingevolge van het betalingsplan. Voor de prestaties van 3Vents Media S.L, die werden uitgevoerd na de laatste betaling ten hoofde van het tariefplan, heeft 3Vents Media S.L het recht op de passende vergoeding.

4.5 In het geval dat de contractpartner zich na toewijzing van de opdracht (om wat voor reden dan ook) terugtrekt of reeds uitgegeven orders wijzigt (zodat de inhoud ervan wordt gereduceerd), verbindt hij zich ertoe 3Vents Media S.L. de kosten die tot dan toe zijn ontstaan met het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met uitgelegde contante bedragen of kosten te verrekenen en dus 20% van het overeenkomstige totaal van het contract te betalen.

4.6 De opdrachtgever heeft het recht om de contractuele relatie met 3Vents Media S.L. ten allen tijde op te zeggen. Echter, bij voortijdige beëindiging van het contract is de cliënt verplicht de overeengekomen prijs te betalen met mindering van ontstane kosten als gevolg van de voortijdige beëindiging van het contract.

4.6.1  Het recht tot opzegging door 3Vents Media S.L. wordt in het bijzonder geldig als overeengekomen of gedeeltelijke betalingen niet werden betaald door de klant op de vervaldag.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Voor schade aan personen of materiaal door werknemers of uitvoerende agenten van 3Vents Media S.L. is 3Vents Media S.L. alleen verantwoordelijk voor dergelijke schade als deze veroorzaakt werd door nalatigheid of opzettelijk handelen, tenzij de geldende wettelijke bepalingen dit tegenspreken.

5.1.1 3Vents Media S.L. is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade, die veroorzaakt werd door de deelnemers.

5.2 In het geval van opzettelijke schending van het contract of contractbreuk is 3Vents Media S.L. slechts aansprakelijk voor het toerekenbare bedrag van het overeengekomen honorarium. De bewering van verdere claims tot schadevergoeding tegen 3Vents Media S.L zijn uitgesloten. In het geval van verwijtbare contractschending door de klant is 3Vents Media S.L niet verplicht om het evenement te laten plaatsvinden. 3Vents Media S.L. is niet aansprakelijk voor het economische succes van het project.

5.3 3Vents Media S.L. is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de prestaties, prestatie inzet en tekortkomingen bij de prestaties van derden en hun uitvoerende agenten, noch voor de tijdigheid van de prestaties van deze personen of andere storingen die kunnen optreden in het kader van contractuele verhoudingen met de derde partij. De bovenstaande uitsluitingen zijn alleen van toepassing voor zover niet in strijd met dwingende wettelijke bepalingen of de prestatie-problemen die niet door opzet of nalatigheid op 3Vents Media S.L.te verhalen zijn.

5.4 3Vents Media S.L. beschikt over de wettelijke toelaatbaarheid en de professionele en artistieke vertegenwoordiging van de door 3Vents Media S.L. ontwikkelde maatregelen met hulp van een geschikte koopman op eigen verantwoordelijkheid te controleren. Een verplichting wordt uitgesloten als 3Vents Media S.L. ondanks voorgelegde bedenkingen door de contractpartner de maatregelen toch doorvoert. In dit geval stelt de klant 3Vents Media S.L. vrij van de rechten van derden, die als gevolg daarvan geldend worden gemaakt ten opzichte van 3Vents Media S.L.

5.4.1 In zover 3Vents S.L. bij de nakoming van deze overeenkomst in naam van de klant een contract met een derde partij afsluit, beperkt de opdrachtgever zich te werken met de selectie van de betrokken contractpartners en contractafsluitingmet en houdt zich aan de grenzen die in deze overeenkomst worden genoemd. 3Vents Media S.L. is niet verplicht om de uitvoering van deze overeenkomsten zelf te controleren. Dergelijke, door 3Vents Media S.L. geautoriseerde derde partijen zijn in de bepalingen van 3Vents Media S.L. voor klanten geen uitvoerende krachten van 3Vents Media S.L.

5.5  Kleine wijzigingen van de diensten door 3Vents Media S.L. of hun service aanbieders geven de klant niet het recht tot een betalingskorting of annulering van de overeenkomst.

5.6  Als tijdens een reis/evenement of naast deze vervoer wordt geregeld, dan betreft het een een externe dienstverlening waarbij 3Vents Media S.L. alleen optreedt als tussenpersoon. 3Vents Media S.L. is in dit geval niet aansprakelijk voor prestaties, persoonlijk letsel en materiële schade. Iedere aansprakelijkheid wordt in dit geval onderworpen aan de bepalingen van het transportbedrijf waarop de reiziger/deelnemer 3Vents van Media S.L. expliciet wordt gewezen. Deze kunnen op aanvraag beschikbaar worden gemaakt.

5.7 Voor de deelname aan sport en andere vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door 3Vents Media S.L. is de reiziger/deelnemer zelf verantwoordelijk. Sport faciliteiten, apparatuur en voertuigen moeten worden gecontroleerd voor gebruik. Voor de ongevallen die zich voordoen tijdens sport-en andere recreatieve activiteiten, is 3Vents Media S.L. enkel aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid. 3Vents Media S.L. adviseert het afsluiten van een ongevallenverzekering.

6. Verrekening en recht tot retentie

6.1 Indien de klant een koopman, een juridisch persoon van het openbare recht of publieksrechtelijke macht, kan het terughouden van betalingen enkel plaatsvinden als de vorderingen van de klant door 3Vents Media S.L. werden erkend. Hetzelfde geldt voor compensatie.

6.2 Verrekening en recht tot retentie door klanten is alleen mogelijk als de vorderingen tegen 3Vents Media S.L. onbetwist of rechtsgeldig zijn. Elke inhouding van betalingen wordt uitgesloten als het recht op retentie van betalingen gebaseerd is op een andere overeenkomstbepaling.

7. Andere

7.1  Beide contractpartijen verzekeren vertrouwelijkheid in het kader van de samenwerking.

7.2 Beide contractpartijen verplichten zich ertoe om geen enkele derde partij informatie te geven over het overeengekomen honorarium.

7.3 Informeer 3Vents Media S.L. omgaand omtrent alle contractbreuken met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden. 3Vents Media S.L. garandeert in dit geval echter niet dat betreffende maatregelen niet zullen worden getroffen.

7.4 Als 3Vents Media S.L., afziet een recht of een bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of door te zetten, maakt niet dat wordt afgezien van het recht of de betreffende bepaling.

7.5 Indien deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd in een andere taal als het Duits, geldt bij taalkundige onduideljkheden ten allen tijde de Duitse versie van deze Algemene Voorwaarden.

7.6 In deze Algemene Voorwaarden worden enkel de algemene standaardvoorwaarden samengevat. Verdere punten worden afzonderlijk opgenomen in het contract.

8. Verzekering

Voor de eigen veiligheid van de reiziger/deelnemer, adviseren wij het tijdige afsluiten van een reis-annuleringsverzekering, evenals een adequate ongevallen-en aansprakelijkheidsverzekering en ziektekostenverzekering te regelen (buitenland-reisverzekering pakket).

9. Slotbepalingen

9.1 Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van het contract. De ongeldige bepaling wordt door een geldige bepaling vervangen door de partijen. Deze komt overeen met de doelmatigheid van het contract.

9.2 Mondelinge overeenkomsten worden beschouwd als niet geldig. Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren.

9.3 Deze overeenkomst en de gehele rechtsverhouding tussen de verdragsluitende partijen zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving.

9.4 De uitsluitende rechtslocatie voor geschillen in verband met dit contract direct of indirect verband houden is - indien toegestaan ​​– uitvoerende plaats en onder rechtsbevoegdheid van het hoofkantoor van het bureau 3Vents Media S.L. onafhankelijk welke van beide partijen klacht indient

3Vents Media S.L.
C./ Batista, 34
07015 Palma de Mallorca
Islas Baleares - España

Fon: + 34 971 703 252
Mob: + 34 671 352 321

Geschäftsführung: Claudia Babczynski

 3Vents » AV